Untitled Document
 
   
 

 

 
Home > 경매안내 > 경매사소개 >과일
 
이 름
  강병규
직 급
  영업이사
e-메일
  webmaster@busanfruit.co.kr
연 락 처
 
핸 드 폰
  010-3886-5034
취급품목
  과일총괄(사과,배)
 
이 름
  권용철
직 급
  영업계장
e-메일
 
연 락 처
  051-320-5196
핸 드 폰
 
취급품목
  토마토, 블루베리, 매실, 곶감
 
이 름
  김도마
직 급
  영업과장
e-메일
 
연 락 처
 
핸 드 폰
  010-3582-0918
취급품목
  참외, 메론, 무화과, 수실류, 기타과일
 
이 름
  김현수
직 급
  영업차장
e-메일
  brooklyn04@naver.com
연 락 처
  010-5127-4458
핸 드 폰
  010-5127-4458
취급품목
  수입과일, 참다래, 포도
 
이 름
  배봉수
직 급
  영업이사
e-메일
  bong3315@hanmail.net
연 락 처
 
핸 드 폰
  010-3853-5085
취급품목
  감귤, 수박, 만감류
 
이 름
  장우용
직 급
  영업차장
e-메일
  ugajang@hanmail.net
연 락 처
 
핸 드 폰
  010-9327-2177
취급품목
  딸기, 복숭아, 방울토마토, 자두, 감
 
이 름
  정종혁
직 급
  영업사원
e-메일
 
연 락 처
  051-320-5195
핸 드 폰
 
취급품목
  과일